NSK Olimpiyskiy, Kiev, March 2012, 200 m²interior, design, the Olympic NSCinterior, design, the Olympic NSC interior, design, the Olympic NSCinterior, design, the Olympic NSCinterior, design, the Olympic NSCinterior, design, the Olympic NSCinterior, design, the Olympic NSCinterior, design, the Olympic NSCinterior, design, the Olympic NSCinterior, design, the Olympic NSCinterior, design, the Olympic NSC